Strona główna

Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w...

Podziękowania

Podziękowania za wsparcie i przekazanie nieodpłatne środków ochrony osobistej.


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Szkolenia

Szkolenia
Kompetencje trenerskie.

Zespół SOWiIK posiada kwalifikacje do prowadzenia szkoleń zarówno od strony trenerskiej jak i merytorycznej.  Trzy osoby posiadają rekomendacje trenerskie, z tego dwie również superwizorskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia treningu i warsztatu psychologicznego. Pozostałe osoby to wysoko wykwalifikowani psychoterapeuci i  interwenci kryzysowi kryzysowi. W tej grupie znajdują się też trzy osoby certyfikowane jako specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dwie z tych osób to superwizorzy Instytutu Psychologii Zdrowia  PTP. Jedna osoba jest certyfikowanym specjalistą i superwizorem w zakresie interwencji kryzysowej PTP.  Jedna osoba certyfikowany specjalista w zakresie psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zespół SOWiIK podejmuje wiele inicjatyw programowych i szkoleniowych, ale też realizuje szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów.

Realizowane szkolenia:
W latach 2007-2009 trenerzy SOWiIK współpracując z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzili szkolenia „Przeciw przemocy – razem łatwiej i skuteczniej – program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc”. Uczestniczyli w nich pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i PCPR, policji, kuratorzy sądowi, pracownicy oświaty i ochrony zdrowia z 7 powiatów. Stało się to ważnym elementem budowania współpracy interdyscyplinarnej w województwie w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiatach województwa podkarpackiego, a w kontekście nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku przygotowywało samorządy do współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

W 2009 roku zespól SOWiIK  prowadził szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy nt. pracy z osobą stosującą przemoc w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sędziów, prokuratorów, mediatorów rodzinnych, kuratorów sądowych (zawodowych, społecznych), pracowników socjalnych powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.

W 2011 roku przeprowadzono szkolenia „Rozwiązywanie problemów suicydalnych w szkole” dla nauczycieli i pedagogów, przygotowujące do rozpoznawania kryzysów i zagrożeń samobójczych dzieci i młodzieży.

W 2014 roku zrealizowano warsztaty dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc (pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i PCPR, kuratorów sądowych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia) z 9 gmin (4 powiatów) – „Zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W latach 2013-2015 na zlecenie ROPS i we współpracy z Komendą Wojewódzka Policji SOWiIK realizował szkolenia dla policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieska Karta” – praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc. Uczestniczyli w nim komendanci, dzielnicowi i policjanci ogniw patrolowych z 20 powiatów województwa podkarpackiego.

Superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy podejmują też superwizję w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w MOPS, OPS i innych placówkach pomocy społecznej, w tym w OIK-ach, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w sytuacji kryzysu (np. śmierć wychowanka).

Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing