Strona główna

Aktualności

Sympozjum Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum pt. Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne. Będzie ono miało miejsce 7 czerwca 2017 roku w Stalowej Woli, w...

Program Korekcyjno - Edukacyjny

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Stalowej Woli. Program adresowany jest do...

Aktualna oferta SOWiIK

Trwa rekrutacja do grup psychoedukacyjnych.


Zasady funkcjonowania SOWiIK Oferta Szkolenia

Szkolenia
Kompetencje trenerskie.

Zespół SOWiIK posiada kwalifikacje do prowadzenia szkoleń zarówno od strony trenerskiej jak i merytorycznej.  Trzy osoby posiadają rekomendacje trenerskie, z tego dwie również superwizorskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia treningu i warsztatu psychologicznego. Pozostałe osoby to wysoko wykwalifikowani psychoterapeuci i  interwenci kryzysowi kryzysowi. W tej grupie znajdują się też trzy osoby certyfikowane jako specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dwie z tych osób to superwizorzy Instytutu Psychologii Zdrowia  PTP. Jedna osoba jest certyfikowanym specjalistą i superwizorem w zakresie interwencji kryzysowej PTP.  Jedna osoba certyfikowany specjalista w zakresie psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zespół SOWiIK podejmuje wiele inicjatyw programowych i szkoleniowych, ale też realizuje szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej i jej obszarów.

Realizowane szkolenia:
W latach 2007-2009 trenerzy SOWiIK współpracując z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzili szkolenia „Przeciw przemocy – razem łatwiej i skuteczniej – program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc”. Uczestniczyli w nich pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i PCPR, policji, kuratorzy sądowi, pracownicy oświaty i ochrony zdrowia z 7 powiatów. Stało się to ważnym elementem budowania współpracy interdyscyplinarnej w województwie w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiatach województwa podkarpackiego, a w kontekście nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku przygotowywało samorządy do współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

W 2009 roku zespól SOWiIK  prowadził szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy nt. pracy z osobą stosującą przemoc w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sędziów, prokuratorów, mediatorów rodzinnych, kuratorów sądowych (zawodowych, społecznych), pracowników socjalnych powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.

W 2011 roku przeprowadzono szkolenia „Rozwiązywanie problemów suicydalnych w szkole” dla nauczycieli i pedagogów, przygotowujące do rozpoznawania kryzysów i zagrożeń samobójczych dzieci i młodzieży.

W 2014 roku zrealizowano warsztaty dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc (pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i PCPR, kuratorów sądowych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia) z 9 gmin (4 powiatów) – „Zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W latach 2013-2015 na zlecenie ROPS i we współpracy z Komendą Wojewódzka Policji SOWiIK realizował szkolenia dla policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieska Karta” – praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc. Uczestniczyli w nim komendanci, dzielnicowi i policjanci ogniw patrolowych z 20 powiatów województwa podkarpackiego.

Superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy podejmują też superwizję w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w MOPS, OPS i innych placówkach pomocy społecznej, w tym w OIK-ach, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w sytuacji kryzysu (np. śmierć wychowanka).

Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Platforma dla Instytucji współpracujących | Kontakt | Aktualności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing