Strona główna


SOWiIK udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny znalazły się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi lub przeżyły poważną stratę (przemoc, nagła śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka choroba, pożar, powódź).

Ośrodek pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich, materialno-bytowych związanych z zaistniałym kryzysem...


Znajdujesz się na stronie SOWiIK :     Strona główna     Stowarzyszenie RPP "Integracja"

Kategoria


Stowarzyszenie RPP "Integracja"

O ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy profesjonalistów pracujących na co dzień z ludźmi w obszarze psychologicznego wsparcia,  wychowania, edukacji i profilaktyki.

Stowarzyszenie skupia psychologów, pedagogów, socjologów, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, pielęgniarki, studentów, którzy podejmują działania głównie na obszarze województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Od 2002 roku działa Oddział Stowarzyszenia w Krakowie.

MISJA I CELE

1.Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego:

osób pracujących z ludźmi, których praca polega na organizowaniu i udzielaniu profesjonalnego wsparcia w obszarze edukacji, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, kultury i zarządzania;

dzieci i młodzieży uzdolnionej – ich umiejętności liderskich oraz twórczego myślenia i działania;

dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi młodzieży ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie, osób bezrobotnych i dyskryminowanych;

osób podejmujących działania na rzecz innych, w szczególności wolontariuszy i liderów środowisk lokalnych.

2.Organizowanie i popularyzowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki, doradztwa i pomocy psychologicznej.

3.Integrowanie środowisk zaangażowanych w niesienie pomocy oraz aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich rozwojowi.

OBSZARY DZIAŁANIA

EDUKACJA: szkolenia rozwijające warsztat pracy profesjonalistów pracujących ludźmi - nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów oraz trenerów, konsultantów, kadry kierowniczej i menadżerskiej.

AKTYWIZACJA społeczna i zawodowa:
liderów zmiany społecznej i wolontariuszy /w tym studentów i uczniów/;
jednostek i grup społecznych - służąca rozwojowi i podejmowaniu aktywności, zgodnej z wymogami społeczeństwa obywatelskiego i rynku pracy.

PROFILAKTYKA: tworzenie i realizacja programów dotyczących profilaktyki uzależnień, kryzysów zdrowia psychicznego, przeciwdziałania agresji.

INTERWENCJA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA dla osób i rodzin w kryzysach.

KONSULTACJE I SUPERWIZJE dla profesjonalistów.

WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH przedstawicieli różnych grup zawodowych w poszukiwaniu rozwiązań w problemach osób i rodzin.

METODY PRACY
W realizacji programów opieramy się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, metodzie społeczności edukacyjnej oraz coachingu.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

Zorganizowanie i prowadzenie szkółki trenerskiej w Rzeszowie w ramach Szkoły Trenerów  Edukacyjnych „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /1993 –1996/.
Współpraca z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w realizacji Programu Aktywizacji Młodzieży /1993-1995/
Współtworzenie Ogniska Wychowawczego w Budziwoju k. Rzeszowa, z oryginalnym programem wychowawczym /1993-2000/.
Utworzenie w 1995 roku Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Nisku we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, prowadzenie 4 świetlic środowiskowo-profilaktycznych i klubu młodzieżowego w gminie Nisko.
Współpraca z Skeppsholmens Folhgskola w Sztokholmie w zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej młodych bezrobotnych /1999-2005/
Wyróżnienie dla programu Chrońmy Młodość  w ogólnopolskim konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych w 2004 roku.
Inicjowanie i pomoc w organizowaniu Młodzieżowej Rady Miasta oraz Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Nisku /od 2006 roku/.
Przygotowanie raportu dotyczącego postaw młodzieży z gmin Stalowa Wola i Nisko wobec środków uzależniających /2007/
Realizacja przez Oddział Stowarzyszenia w Krakowie w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju /UNDP/ projektu „Herkules – Poznaj swoją siłę” /2006-2007/
Prowadzenie od lipca 2008 roku Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej we współpracy z Gminą Stalowa Wola i Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli.

CYKLICZNE I DŁUGOFALOWE AUTORSKIE PROGRAMY
 
„Pomoc psychologiczna w kryzysach wychowawczych” – praktyczne umiejętności pomagania

„BAZA” – kurs praktycznych umiejętności pracy metodą treningu grupowego
„Lapsus” – Letnia Akademia Psychologicznych Umiejętności Społecznych
„Dać Szansę Młodym” – zapobieganie negatywnym skutkom bezrobocia wśród młodzieży
„Lider dialogu-Pokonać Tremę” – obóz rozwojowy dla młodzieży twórczej i uzdolnionej
„Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Szansa w aktywności” = programy aktywizacji młodzieży
„Młodzi Realizują Marzenia” – program wspierania aktywności oraz rozwijania postaw twórczych i prospołecznych
„Chrońmy Młodość” – program zapobiegania używaniu środków odurzających przez dzieci i młodzież
„Narkotykom mówimy Nie”, „Narkotyki Stop” – programy przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży
„Powstrzymać Przemoc” – środowiskowy program przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ambasada Holandii
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja im. J.A. Komeńskiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Skeppsholmens Folkhögskola w Sztokholmie
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Starostwo Powiatowe w Nisku
Urząd Miasta w Stalowej Woli
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

KONTAKT

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
ul. Słowackiego 4a/5, 37-400 Nisko          
tel /fax/. - 0-15 84 16 167

e-mail - integracja-rpp@free.ngo.pl
www.stowarzyszenie-integracja.org


S T O W A R Z Y S Z E N I E
Ruch Pomocy Psychologicznej
„I N T E G R A C J A”
Pomoc on-lineJeżeli czujesz, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemami przestały działać;
Jeżeli przeżywasz sytuacją, z która przestajesz sobie radzić;
Jeżeli nie wiesz, gdzie zwrócić się o pomoc;
To możesz napisać maila, porozmawiać przez gg lub skype'a, poszukać informacji na forum.

Go3.pl Strona głównaAktualności - "Od asystentury do samodzielności"O naszej działalnościZespół terapeutycznyGrupa wsparcia dla osób w żałobieInterwencja kryzysowaPsychoterapiaProgram Korekcyjno Edukacyjny "Dialog"HostelGrupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocyPomoc prawnaSzkoła dla Rodziców i WychowawcówStowarzyszenie RPP "Integracja"KontaktLinkiGaleriaArchiwum
Webdesign OSI GO3 © 2009 | SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli