Strona główna

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...

KOMUNIKAT

Komunikat Informujemy, że w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) pomocy psychologicznej będzie odbywać się w...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) z siedzibą w Stalowej Woli, ul Polna 18
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o uchwałę Zarządu Stowarzyszenia nr 1/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora oraz w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.

 

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

 

 

1.    Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:

a)      obywatelstwo polskie,
b)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
c)      ukończone studia wyższe humanistyczne,
d)      ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania pomocą społeczną,
e)      co najmniej 5-letni staż pracy w pomocy społecznej,
f)       znajomość problematyki z zakresu interwencji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy domowej oraz suicydologii, utrat, pomocy ofiarom kataklizmów, katastrof,
g)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h)      niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz.114, z późn. zm.),
i)       stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora  SOWiIK,
j)       przedstawienie w formie pisemnej własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju SOWiIK.

 

2.    Do zakresu obowiązków Dyrektora  Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  należy  w szczególności:

a)      planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy SOWiIK,

b)      nadzorowanie pracy SOWiIK, kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem ośrodka, w tym szczególnie zapewnienie realizacji zadań powiatu w zakresie interwencji kryzysowej i gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

c)      dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług, w tym wszystkich specjalistycznych w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa oraz oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez jednostkę,

d)      współpraca z instytucjami, w tym szczególnie instytucjami pomocy społecznej i organizacjami  w zakresie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

e)      administrowanie danymi osobowymi,

f)       administrowanie budynkiem i dbałość o jego wyposażenie,

g)      promocja różnych form działalności SOWiIK dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego,

h)      inicjowanie projektów w obszarze oddziaływań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych, rodzin oraz innych grup zagrożonych kryzysem,

i)       nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w SOWiIK,

j)       przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych SOWiIK,

k)      nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.

 

3.      Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i  uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc  pracy - dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenia  o: posiadaniu zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia  publicznego, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.),  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  • zaświadczenie z KRK,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie  z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje,
  • własna koncepcja funkcjonowania i rozwoju  Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Dokument ten będzie udostępniony do wglądu zespołu pracowników SOWiIK oraz może być analizowany podczas wewnętrznych konsultacji w zespole pracowników SOWiIK.

 

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie do 25.10.2021 r. do godz. 15:00, do siedziby Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA", ul Polna 18, 37-464 Stalowa Wola. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej".

 

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 25.10.2021 r., w siedzibie Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA".

Kolejny etap postępowania konkursowego odbędzie się osobiście. O jego terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Regulamin konkursu stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia.

 

 

Załączniki:


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta | Pomocne linki | Kontakt | Aktualności | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing