Strona główna

Aktualności

Informacja o powołaniu Patrycji Rząd na stanowisko p.o. dyrektora SOWiIK

Informujemy, że Patrycja Rząd od 1 lutego 2022 roku pełni obowiązki dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Zastąpiła dotychczasową dyrektor ośrodka –...

INFORMACJE OGÓLNE

SOWiIK czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie...


Zasady funkcjonowania SOWiIK Aktualności

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

02 wrzesień 2022 Godzina: 10:03

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) z siedzibą w Stalowej Woli, ul Polna 18. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o uchwałę Zarządu Stowarzyszenia nr 1/2022/S z dnia 06.11.2022 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora oraz w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.

Oferta obejmuje zatrudnienie na cały etat, na okres 4-letniej kadencji.

 

1.  Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:

a. obywatelstwo polskie,

b. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c. ukończone studia wyższe humanistyczne,

d. ukończone studia podyplomowe z administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej lub szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej;

e. co najmniej 5-letni staż pracy w pomocy społecznej,

f.  znajomość problematyki z zakresu interwencji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy domowej oraz suicydologii, utrat, pomocy ofiarom kataklizmów, katastrof,

g. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

h. niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz.114, z późn. zm.),

i.  stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora SOWiIK,

j.  przedstawienie w formie pisemnej własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju SOWiIK.

 

2.  Do zakresu obowiązków Dyrektora  Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  należy  w szczególności:

a. planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy SOWiIK,

b. nadzorowanie pracy SOWiIK, kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem ośrodka, w tym szczególnie zapewnienie realizacji zadań powiatu w zakresie interwencji kryzysowej i gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

c. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług, w tym wszystkich specjalistycznych w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa oraz oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez jednostkę,

d.  współpraca z instytucjami, w tym szczególnie instytucjami pomocy społecznej i organizacjami  w zakresie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

e.  administrowanie danymi osobowymi,

f.   administrowanie budynkiem i dbałość o jego wyposażenie,

g.  promocja różnych form działalności SOWiIK dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego,

h. inicjowanie projektów w obszarze oddziaływań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych, rodzin oraz innych grup zagrożonych kryzysem,

i.  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w SOWiIK,

j.  przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych SOWiIK,

k. nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.

 

3. Wymagane dokumenty:

·   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

·   list motywacyjny

·   życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

·   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i  uprawnień zawodowych,

·   kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc  pracy - dokumentujących wymagany staż pracy,

·   pisemne oświadczenia  o: posiadaniu zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia  publicznego, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.),  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

·    zaświadczenie z KRK, 

·    inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje,

·   własna koncepcja funkcjonowania i rozwoju  Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Dokument ten będzie udostępniony do wglądu zespołu pracowników SOWiIK oraz może być analizowany podczas wewnętrznych konsultacji w zespole pracowników SOWiIK.

 

Wszystkie składane dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie do 21.11.2022 r. do godz. 12:00, do siedziby Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”, ul Polna 18, 37-464 Stalowa Wola. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej”.

 

Kolejny etap postępowania konkursowego odbędzie się osobiście. O jego terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

Regulamin konkursu stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia.

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod numerem całodobowym 15/642 52 93

Załączniki:


Strona główna | Historia SOWiIK | O nas | Oferta pomocy | Kontakt | Aktualności | Szkolenie "chronimy dzieci" | Polityka prywatności |
© SOWiIK | stronę zbudowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli.
Realizacja Wirtualny Marketing